Ponuka špeciálnopedagogickej starostlivosti poskytovanej centrom KREDUS

DIAGNOSTIKA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Vstup do základnej školy predstavuje pre dieťa novú etapu života, v ktorej ho čaká množstvo zmien. Musí sa vedieť prispôsobiť novému rozvrhu, spôsobu učenia a musí sa začať sústreďovať na nové poznatky. Ak v nej chce uspieť, malo by byť jednoducho pripravené a zrelé. Testovanie je zamerané na schopnosť rozlišovať, jemnú motoriku a koordináciu ruky, pozorovaciu schopnosť, koncentráciu, schopnosť zapamätávania, chápania názorových predmetov a situácií, chápania reči a jej obsahu, komplexnú telesnú a psychickú úroveň vývinu. Pozostáva z piatich stretnutí. Motivačné stretnutie s dieťaťom a anamnestický rozhovor s rodičmi, tri šesťdesiatminútové stretnutia s dieťaťom a záverečná konzultácia s rodičmi zameraná na zhodnotenie výsledkov testovania a následné odporúčania.

PRÍPRAVA PREDŠKOLÁKA DO ŠKOLY

Obsahuje stimulačné aktivity na dosiahnutie školskej zrelosti, ktorých cieľom je uľahčiť dieťaťu vstup do školy. Mimoriadne vhodné pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Príprava predškoláka sa realizuje individuálne alebo v malej skupine štyroch (maximálne šiestich) detí. Stretnutia sa konajú pravidelne jeden až dvakrát týždenne alebo podľa individuálnej dohody.

INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA NA VYUČOVANIE

Cieľom individuálnej prípravy na vyučovanie sú stimulačné aktivity vedúce k napredovaniu dieťaťa. Je určená predovšetkým pre žiakov s poruchami učenia, poruchami pozornosti a pre žiakov s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom. Stretnutie sa realizujú pravidelne jeden až dvakrát týždenne.

INDIVIDUÁLNA ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Cieľom individuálnej mimoškolskej špeciálnopedagogickej starostlivosti sú pravidelné individuálne stimulačné aktivity s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Individuálny program je zameraný na odstránenie ťažkostí dieťaťa a posilnenie jeho silných stránok. Sprostredkováva dieťaťu pocit úspechu, radosti a relaxácie. Stretnutie sa realizujú pravidelne jeden až dvakrát týždenne.

KOREKČNÝ PROGRAM MIRABILLIS PRE DETI SO ŠVPP NA PRVOM STUPNI ZŠ

Program vhodný pre 6 až 12 ročné deti. Forma práce je skupinová a počet stretnutí je desať. Odporúčaný počet detí v skupine je v rozmedzí šesť až desať. Základným formatívnym prvkom je prežívanie. Frekvencia stretávania je optimálna minimálne 1x týždenne. Počet stretnutí desať. Je vytvorený na zlepšenie ťažkostí, ktoré vznikajú pri vývinových poruchách učenia, poruchách pozornosti a aktivity. Ukazuje deťom nové cesty k prekonávaniu ťažkostí, vychádzajúcich zo symptomatológie vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) a ADHD, ako aj ťažkostí edukačného charakteru nešpecifickej príčiny. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

PRIMÁRNE PREVENTÍVNY PROGRAM KUPREV

Stimulačný akreditovaný program je určený pre deti vo veku od 4 do 8 rokov, podľa potreby aj staršie. Jeho cieľom je uľahčiť deťom vstup do spoločenského života a vymedzenie vlastnej osobnosti. Program poskytuje dieťaťu orientáciu vo svete, zlepšuje komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom. Pôsobí ako prevencia sociálnych a patologických javov. Autorkou programu je klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. Program KUPREV sa realizuje individuálne alebo v malej skupine štyroch až šiestich detí. Počet stretnutí individuálne podľa potreby. Stretnutie sa realizujú pravidelne jedenkrát týždenne.

STIMULAČNÉ AKTIVITY NA ROZVOJ ČÍTANIA

Stimulačné aktivity podporujú rozvoj čítania, komunikačných schopností, pozornosti, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, myslenia a slovnej zásoby. Pozitívne ovplyvňujú vzťah dieťaťa k čítaniu, motivujú ho spontánne sa vyjadrovať, tvoriť vety a zmysluplne využívať svoju reč. Mimoriadne vhodné pre žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorým čítanie robí ťažkosti.

STIMULAČNÉ AKTIVITY NA ROZVOJ PÍSANIA

Stimulačné aktivity podporujú rozvoj písania, komunikačných schopností, pozornosti, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, myslenia a slovnej zásoby. Pozitívne ovplyvňujú vzťah dieťaťa k písaniu. Mimoriadne vhodné pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl, ktorým písanie robí ťažkosti.

STIMULAČNÉ AKTIVITY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Stimulačné aktivity sú zamerané na posilňovanie a rozvíjanie dosiahnutých komunikačných zručnosti, návykov a stereotypov. Cieľom je rozvíjať reč dieťaťa s prihliadaním na jeho potreby, rozširovať aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, stimulovať vývin reči za pomoci motivačných prostriedkov.

STIMULAČNÝ GRAFOMOTORICKÝ PROGRAM MAXÍK

Stimulačný akreditovaný program pre predškolákov, deti s odloženou školskou dochádzkou, žiakov prvého a druhého ročníka základných a špeciálnych škôl. Podporuje rozvoj komunikačných schopností, posilňuje funkcie v oblasti zrakového a sluchového vnímania. Rozvíja grafomotorické zručnosti, pozornosť a priestorovú orientáciu.
Obsahuje 15 lekcií. Počet odporúčaných stretnutí je minimálne 15. Autorkami programu sú Mgr. Pavla Bubeníčková a PeadDr. Zděnka Janhubová. Program je možné absolvovať individuálne alebo v malej skupine štyroch až šiestich detí v našom centre alebo priamo v materskej alebo základnej škole.

STIMULAČNÝ PROGRAM NA ROZVOJ POZORNOSTI KUPOZ

Akreditovaný stimulačný program určený na rozvoj pozornosti u detí, ktorý vypracovala klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. Je určený predovšetkým pre deti s ADD a ADHD, pre deti s neurotickými ťažkosťami a poruchami učenia. Ťažisko programu spočíva v práci rodiča s dieťaťom pod vedením vyškoleného odborníka.
Dĺžka programu je 15 týždňov. Denne sa pracuje s dieťaťom 20 minút. Program je možné absolvovať len individuálne.

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA D.B. EĽKONINA

Fonematické uvedomovanie, čiže schopnosť vnímať jednotlivé časti slova (slabiky a hlásky) a schopnosť vedome s nimi pracovať, je podľa mnohých výskumov dominantnou schopnosťou pre úspešné učenie sa čítať. Obsahom tréningu je zvládnutie štyroch tém:

  • uvedomovanie si slabík,
  • analýza slov na hlásky,
  • diferenciácia samohlások a spoluhlások,
  • diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások.

Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so "špeciálnym" šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod. Kurz prebieha hrovou formou v malých skupinkách (4-6 detí) alebo individuálne podľa potreby. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Odporúčaná frekvencia stretnutí je 1 až 2x týždenne. Autorkami programu sú Mária Mikulajová, Oľga Tokárová a Zita Sümegiová.

PRÍSPEVKY DO OZ KREDUS:

vstupná konzultácia na zaradenie dieťaťa do mimoškolskej špeciálnopedagogickej starostlivosti centra KREDUS

bezplatná

pravidelná špeciálno-pedagogická starostlivosť pre zaradené dieťa 1x týždenne 60 minút (mimo štátnych sviatkov a školských prázdnin)

mesačný príspevok do OZ KREDUS 80€

pravidelná špeciálno-pedagogická starostlivosť pre zaradené dieťa 2x týždenne 60 minút (mimo štátnych sviatkov a školských prázdnin)

mesačný príspevok do OZ KREDUS 160€

špeciálnopedagogické poradenstvo pre rodičov nezaradeného dieťaťa 60 minút

jednorazový príspevok do OZ KREDUS za jedno stretnutie 20€

nepravidelná špeciálno-pedagogická starostlivosť a špeciálno-pedagogická diagnostika pre nezaradené dieťa (60 minútové stretnutie)

jednorazový príspevok do OZ KREDUS za jedno stretnutie 20€

Ξ