Naším spoločným úsilím je dopĺňať a rozširovať spektrum služieb v oblasti mimoškolskej výchovy, vzdelávania a aktívneho odpočinku pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre oblasť Pezinok a širšie okolie. Hlavným cieľom je podporovať rozvoj osobnosti v rámci mimoškolskej výchovy a vzdelávania formou organizovania aktivít na všetkých úrovniach, ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života.

 
Občianske združenie sa snaží dosahovať svoje ciele nasledovnými aktivitami:

 • Preventívne programy pre deti predškolského veku.
 • Mimoškolské výchovno-vzdelávacie, terapeutické, relaxačné aktivity a programy pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Vzdelávacie, terapeutické, poradenské, relaxačné aktivity a programy pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Vzdelávacie programy a aktivity pre odbornú verejnosť v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Organizovanie a podpora táborov pre deti a mládež.
 • Činnosti vedúce k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie.
 • Realizácia verejnoprospešnej činnosti.
 • Realizácia projektov s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov.

Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami je občianske združenie oprávnené:

 • Organizačne zabezpečovať a usporadúvať prednášky, semináre, školenia, kurzy, vzdelávacie programy a konferencie v súlade s cieľmi združenia.
 • Zabezpečovať a podporovať vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi.
 • Umožňovať sebarealizáciu členov združenia v rámci svojej profesie.
 • Realizovať poslanie a ciele združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia.

Spolupracujeme s odborníkmi špeciálnopedagogickej a psychologickej oblasti s potrebným vzdelaním a dĺžkou praxe na to, aby služby nimi ponúkané boli skutočne odborným výkonom.

Sme tu pre Vás a Vaše dieťa...

Menej...

Prečo sa rozhodnúť práve pre nás

Naše priority:

 • individuálny prístup k dieťaťu a rodičom
 • odbornosť a inovatívnosť
 • široká paleta špeciálnopedagogických pomôcok
 • príjemné a podnetné prostredie

Naši ľudia

Špeciálnopedagogická starostlivosť

 • Mgr. Silvia Trnková (Stanovská)

  Zakladateľka centra KREDUS a špeciálny pedagóg. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Modre a Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Špeciálnopedagogickej činnosti sa venuje od roku 2002.

  Doplnkové vzdelanie

  • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina predgrafémová a grafémová etapa, Dialóg plus s.r.o. Bratislava
  • Korekčný program Mirabillis pre deti so ŠVPP na prvom stupni ZŠ, Súkromné centrum Mirabillis Partizánske
  • Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so ŠVPP, Súkromné centrum Mirabillis Partizánske
  • Špeciálno-pedagogická diagnostika dieťaťa v predškolskom veku, Súkromné centrum Mirabillis Partizánske
  • Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interpersonálnych zrkadlách, Lenoris, n.o. Trnava
  • Certifikát k práci s programom MAXÍK, Vzdělávací instituce DVPP PRAHA Mgr. Pavla Bubeníčková.
  • Úvod do metodiky ABA, Autistické centrum Andreas.
  • Certifikát k práci s programom KUPREV, KUPROG CZ s.r.o Praha.
  • Certifikát k práci s programom KUPOZ, KUPROG CZ s.r.o Praha.
  • Tréningový program zameraný na zmiernenie grafomotorických ťažkostí u detí predškolského a školského veku, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín.
  • II. atestácia MPC Bratislava, Štruktúrované hodiny telesnej výchovy žiakov s autizmom.
  • Základné školenie o problematike autizmu, MPC Bratislava.
  • Kurz na zlepšenie kľúčových zručností profesionálov Aspergerov syndróm, Autistické centrum Andreas.
  • Odborný kurz Terapia autizmu, Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie LENORIS.
  • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník.
  • Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní, SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník.
  • Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí, OZ ARTEA Bratislava
  • I. atestácia MPC Bratislava, Tanečný krúžok ako pohybová terapia a použité druhy motivácie

  Schovať...

Ξ