Naším spoločným úsilím je dopĺňať a rozširovať spektrum služieb v oblasti mimoškolskej výchovy, vzdelávania a aktívneho odpočinku pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre oblasť Pezinok a širšie okolie. Hlavným cieľom je podporovať rozvoj osobnosti v rámci mimoškolskej výchovy a vzdelávania formou organizovania aktivít na všetkých úrovniach, ako aj celoživotného vzdelávania v rôznych oblastiach života.

 
Občianske združenie sa snaží dosahovať svoje ciele nasledovnými aktivitami:

 • Preventívne programy pre deti predškolského veku.
 • Mimoškolské výchovno-vzdelávacie, terapeutické, relaxačné aktivity a programy pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Vzdelávacie, terapeutické, poradenské, relaxačné aktivity a programy pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Vzdelávacie programy a aktivity pre odbornú verejnosť v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Organizovanie a podpora táborov pre deti a mládež.
 • Činnosti vedúce k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie.
 • Realizácia verejnoprospešnej činnosti.
 • Realizácia projektov s cieľom získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov.

Súčasne s vyššie uvedenými aktivitami je občianske združenie oprávnené:

 • Organizačne zabezpečovať a usporadúvať prednášky, semináre, školenia, kurzy, vzdelávacie programy a konferencie v súlade s cieľmi združenia.
 • Zabezpečovať a podporovať vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi.
 • Umožňovať sebarealizáciu členov združenia v rámci svojej profesie.
 • Realizovať poslanie a ciele združenia aj zárobkovou činnosťou v súlade s platnou legislatívou na dosiahnutie udržateľnosti aktivít združenia.

Spolupracujeme s odborníkmi špeciálnopedagogickej a psychologickej oblasti s potrebným vzdelaním a dĺžkou praxe na to, aby služby nimi ponúkané boli skutočne odborným výkonom.

Sme tu pre Vás a Vaše dieťa...

Menej...

Prečo sa rozhodnúť práve pre nás

Naše priority:

 • individuálny prístup k dieťaťu a rodičom
 • odbornosť a inovatívnosť
 • široká paleta špeciálnopedagogických pomôcok
 • príjemné a podnetné prostredie
Ξ