Ako nás môžete podporiť

Sme občianske združenie, ktoré vykonáva svoju činnosť svojpomocne, bez finančnej podpory štátu, či inej organizácie.

Činnosť zameriavame na rozširovanie a inováciu mimoškolskej špeciálnopedagogickej starostlivosti pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov.

Ak Vás oblasť nášho pôsobenia zaujala a chceli by ste našu činnosť podporiť, môžete nám pomôcť formou darovacej zmluvy alebo pravidelnou finančnou čiastkou na náš bankový účet.
Mená darcov (názvy firiem) s ich súhlasom zverejníme na našej webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás podporiť, kontaktujte nás.

Za pomoc vopred ďakujeme.

 
Bankové spojenie:
IBAN: SK02 5600 0000 0037 6756 9001
č. ú.: 3767569001/5600
Prima Banka Slovensko, a.s.
 

Ako nám môžete darovať 2%

Údaje o našom občianskom združení sú v Notárskom centrálnom registri ako aj na portáli rozhodni.sk.

Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ:
Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.4.2021. Prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2021.

Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnanec vyplní:
- v oddiele I. - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI svoje údaje a
- v oddiele II. - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
(čísla vo štvorčekoch sú čísla polí vo formulári)
15 IČO: 42446074
16 Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
17 Obchodné meno (názov): KREDUS
18 Sídlo - ulica: KATARÍNY FRANKLOVEJ
19 Súpisné/orientačné číslo: 38
20 PSČ: 902 01
21 Obec: PEZINOK
 

Zamestnanec podávajúci daňové priznanie na tlačive vzoru A:

Tlačivo vzoru A je na stiahnutie z portálu Finančnej správy vo formáte ZIP.

V tlačive vzoru A vyplňte v oddiele
VIII. - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
na strane 5 v poli 83 poukazovanú sumu
a v sekcii 84 do príslušných polí nasledujúce údaje:
IČO: 42446074
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): KREDUS
a v časti Sídlo
Ulica: KATARÍNY FRANKLOVEJ
Súpisné/orientačné číslo: 38
PSČ: 902 01
Obec: PEZINOK

> > > Ukážka vyplnenej sekcie VIII. tlačiva vzoru A
 

Fyzická osoba - nepodnikateľ podávajúca daňové priznanie na tlačive vzoru B:
V tlačive vzoru B, ktoré je na stiahnutie z portálu Finančnej správy vo formáte ZIP:
V oddiele XII. - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
na strane 12 vyplňte v poli 151 poukazovanú sumu
a v sekcii 152 do príslušných polí nasledujúce údaje:
IČO: 42446074
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): KREDUS
a v časti Sídlo
Ulica: KATARÍNY FRANKLOVEJ
Súpisné/orientačné číslo: 38
PSČ: 902 01
Obec: PEZINOK

> > > Ukážka vyplnenej sekcie XII. tlačiva vzoru B
 

UPOZORNENIE:
Samostatne zárobkovo činné osoby (fyzické osoby - podnikatelia) a právnické osoby musia daňové priznanie vyplniť s použitím elektronických formulárov Finančnej správy.

Postup

 1. FYZICKÁ OSOBA – ZAMESTNANEC
  • zamestnávateľ (firma) urobí ročné zúčtovanie za zamestnanca
  • zamestnanec si vyžiada od zamestnávateľa vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
  • zamestnanec si vytlačí a vyplní tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a podpíše ho
  • do 30. 4. 2021 zamestnanec odovzdá alebo pošle obe tlačivá na príslušný daňový úrad (podľa miesta svojho trvalého bydliska)
 2. FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEĽ, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA
  • urobí daňové priznanie a vyplní údaje o našom občianskom združení KREDUS
  • do 31. 3. 2021 je povinná podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad a zaplatiť daň

> > > Viac informácii o poukázaní 2% z dane nájdete na portáli Finančnej správy SR.
 

PODPORILI NÁS:

EZ Elektromont   SoLu Trading s.r.o.

 
Bankové spojenie:
IBAN: SK02 5600 0000 0037 6756 9001
Prima Banka Slovensko, a.s.
č. ú.: 3767569001/5600
 

Ξ