Naše centrum kreatívnej edukačnej činnosti KREDUS ponúka špeciálno-
pedagogické služby, ktoré poskytujeme formou preventívnou, depistážnou, poradenskou, konzultačnou, reedukačnou a terapeutickou:
 

 • realizujeme stimulačné aktivity pre oblasť motoriky, sluchového a zrakového vnímania a pamäte
 • overujeme pripravenosť do školy
 • realizujeme rôzne stimulačné aktivity pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou
 • odhaľujeme vývinové poruchy učenia
 • žiakom s poruchami učenia pomáhame zvládať učivo a rozvíjať ich silné stránky
 • integrovaným žiakom pomáhame plniť individuálny vzdelávací program
 • žiakom s autizmom pomáhame nachádzať najvhodnejšie výchovno-vzdelávacie postupy pre ich ďalší rozvoj
 • organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity pre rodičov a pedagógov
 • poskytujeme konzultácie a poradenstvo pre rodičov v rámci výchovy a vzdelávania ich dieťaťa
 • spolupracujeme s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálnopedagogického a psychologického poradenstva
 • stimulačné a iné programy realizujeme aj priamo v materských alebo základných školách
Ξ